Potrzebne zmiany w funkcjonowaniu publicznych punktów przeładunkowych na kolei.

Potrzebne zmiany w funkcjonowaniu publicznych punktów przeładunkowych na kolei.

ZNPK apeluje o powołanie grupy roboczej w sprawie rozwoju sieci ogólnodostępnych kolejowych punktów przeładunkowych na infrastrukturze PKP PLK. Celem powstałej grupy roboczej byłoby zweryfikowanie faktycznego stanu OIU, stworzenie docelowego układu i standardu sieci oraz zaproponowanie wymaganych zmian legislacyjnych.  

Obecnie sieć przeładunkowa jest niedostosowana do potrzeb m.in. ze względu na nierównomierne rozłożenie punktów, problemy z przepustowością, brak technicznej standaryzacji, ograniczenia dostępności czy ograniczenia środowiskowe. Przyczynia się to do obniżenia konkurencyjności transportu kolejowego, ale także przekłada się na problemy w innych sektorach, w tym m.in. budownictwie mieszkaniowym.  

Inicjatorami apelu o utworzenie grupy roboczej i masterplanu były: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD), Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK), Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC).  

W celu podjęcia działań w tym kierunku skierowano pisma do Ministerstwa Infrastruktury. 

Pełna treść pisma ZNPK