ZNPK przeciwko projektowi ustawy o czasie pracy maszynistów

ZNPK przeciwko projektowi ustawy o czasie pracy maszynistów

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych zaapelował o odrzucenie w całości projektu ustawy o czasie pracy maszynistów w przedstawionym do konsultacji brzmieniu. W opinii ZNPK projekt jest szkodliwy zarówno dla rynku kolejowego, jak również dla samych maszynistów. Jego wdrożenie spowodowałoby istotne pogorszenie warunków prowadzenia operacji kolejowych.

Szczególnie silny sprzeciw Związku wzbudziły propozycje zapisów dotyczących obowiązku definiowania stacji macierzystych oraz rozróżnianie limitów czasu pracy w odniesieniu do maszynistów pracujących w oparciu o umowę o pracę oraz o inne formy (np. umowy zlecenia).

ZNPK krytycznie odnosi się do przedłożonego projektu na wielu polach, wskazując m.in.:

  • Brak dowodu na nieskuteczność lub nieefektywność istniejących regulacji (opartych o Kodeks Pracy), czyli brak opartego o twarde dane motywu dla przyjęcia ustawy
  • Brak uzasadnienia dla przyjęcia poszczególnych, mocno kontrowersyjnych, zapisów projektu
  • Drastycznie niekompletna Ocena Skutków Regulacji
  • Wątpliwości merytoryczne projektu
  • Wątpliwości związane z doborem momentu, w którym rozpoczęto procedowanie projektu (kryzys gospodarczy, niedobór maszynistów)
  • Pominięcie organizacji zrzeszających niezależnych przedsiębiorców kolejowych w pracach nad projektem
  • Wątpliwości związane z procedowaniem projektu, który w podobnym brzmieniu był już odrzucany w toku konsultacji w przeszłości

 

Zdaniem ZNPK, przyjęcie przepisów o tak istotnym znaczeniu i tak silnych skutkach dla branży powinno być poprzedzone kompleksową analizą istniejącego stanu oraz transparentną i otwartą dyskusją ze wszystkimi interesariuszami, na których przedmiotowe uregulowania mogą mieć wpływ.

Uwagi ZNPK zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury.