Walne Zgromadzenie Członków ZNPK

Walne Zgromadzenie Członków ZNPK

W dniu 27 marca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZNPK, podczas którego przedstawiono podsumowanie działalności ZNPK w 2022 r., a także omówiono najważniejsze bieżące tematy oraz wyzwania dla branży.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZNPK przedstawiono sprawozdania za 2022 r., w tym sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz finansowe. Wszystkie dokumenty zostały przyjęte bez zastrzeżeń, a Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej otrzymali absolutoria z wykonywanych obowiązków.

Mirosław Szczelina, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Taboru w RailPolska, został ponownie wybrany na 3-letnią kadencję Członka Zarządu, w związku z upłynięciem poprzedniej kadencji. W strukturach związku, po jednogłośnej uchwale Zarządu, powitano firmę Captrain Polska Sp. z o.o.

Podczas spotkania omówiono także szereg bieżących tematów związanych z branżą kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Europie, które wyznaczą ramy działania ZNPK w nadchodzących miesiącach, w tym m.in.

  • Aktywna walka o skrócenie czasu szkoleń maszynistów
  • Interwencje w związku z obowiązkiem wdrażania automatycznymi sprzęgów cyfrowych (DAC) – aby należycie przetestować technologię, a proces jej wdrażania nie stwarzał zagrożenia spadku wydajności i konkurencyjności przewoźników i całej branży
  • Zaangażowanie w działania legislacyjne i zmianę przepisów dot. prędkości przejazdów na bocznicach z towarami niebezpiecznymi
  • Kontynuacja działań w zakresie widoczności pociągów na wykresach ruchu – aby zamiast planów pociągów uwidocznić ich realizację (bez nazwy przewoźnika)
  • Dalsza konsekwentna walka – zarówno na polu prawnym, jak i legislacyjnym i publicystycznym – o niższe stawki dostępu do infrastruktury kolejowej
  • A także inne bieżące tematy

Dziękujemy wszystkim członkom związku w zaangażowanie i udział w spotkaniu.